Codi RST
RST o Codi RST és un codi usat per descriure  la qualitat de les transmissions de ràdio, especialment en informes de recepció escrits por oients d'ona curta. Cada lletra de el Codi representa un factor específic del senyal, i cada factor Té diferents escales.
rainbow
R (QRK) Llegibilitat S (QSA) senyal T To
       
1 Il·legible   Tot just perceptible Nota molt ronca
2 Tot just llegible Molt feble  Nota de CA molt greu sense musicalitat
3 Llegible amb dificultat Feble Idem lleugerament musical
4 Llegible Acceptable Idem moderadament musical
5 Perfectament llegible Bastant bona Nota musical
6 Bona Nota modulada una mica sibilant
7 Moderadament forta  Nota gairebé de CC amb una mica de brunzit
8 Fort Bona nota de CC amb poc brunzit
9 Molt fort Nota de CC pura